Diggory
Team: Sài Gòn ơi, cố lên!
Solves: 1
Points Earned: 41