ndh
Team: Sài Gòn ơi, cố lên!
Solves: 3
Points Earned: 825